Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Domdecor.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane z wyróżnieniem numeru zamówienia na adres sklep@domdecor.pl. Wzór oświadczenia do pobrania jest tutaj

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres podany przez sprzedającego

4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta

Reklamacje związane z zamówieniami

1. Domdecor.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, względem pozostałych Klientów na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje należy kierować na adres sklep@domdecor.pl

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji nie było możliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający poinformuje w tym okresie Klienta i wskaże nowy termin rozpoznania reklamacji; postanowienie to nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text